پردیس بنت الهدی صدر بوشهر

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
گواهی کرسی 175  علمی_ ترویجی دانشگاه فرهنگیان به میزبانی استان بوشهر 

عنوان  :
بررسی کارامدی مقالات چاپ شده حوزه علوم انسانی در تحولات آموزشی و اجتماعی ایران: پایان چاپ مقاله یا پژوهش
گواهی کرسی 175 علمی_ ترویجی دانشگاه فرهنگیان به میزبانی استان بوشهر

عنوان :
بررسی کارامدی مقالات چاپ شده حوزه علوم انسانی در تحولات آموزشی و اجتماعی ایران: پایان چاپ مقاله یا پژوهش

ارائه دهنده:دکتر علی منصوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان بوشهر ناقدان:دکتر ابراهیم اخلاصی : دانشیار ...